De Cashback-actie

Wanneer u bij ons een haard heeft besteld, dan ontvangt u achteraf de mogelijkheid om een beoordeling te plaatsen via Feedback Company. Indien u dit doet en ons tevens foto’s toestuurt van de (geplaatste) aangeschafte haard in werking, crediteren wij 10 euro (ook wel: 10 euro cashback). Let wel: de actie geldt dus alleen wanneer u zowel een review achterlaat, als foto’s toestuurt van de haard. Zie ‘Algemene Voorwaarden Cashback’ voor alle voorwaarden onder elkaar.

* Vereiste velden

Algemene Voorwaarden Cashback

Actie Superkachels

1 DE ORGANISATOR

 1.1. De organisator van deze actie (“Cashback Actie”) is Superkachels.

2 DEELNEMERS

 2.1. Deelname staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige

Persoon.

2.2. Deelnemers dienen een Nederlandse of Belgische bankrekening te

hebben.

2.3. Door deelname aan de Cashback Actie gaat de deelnemer akkoord met

deze actievoorwaarden.

 3 DEELNAME

3.1. De Cashback Actie geldt alleen wanneer de deelnemer zowel een review via Feedback Company heeft achtergelaten als ons foto(’s) heeft toegestuurd van de aangekochte haard.

3.2. Superkachels is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij

van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden

handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze

gedragen.

4 CASHBACK

4.1. De Cashback Actie per haard bestaat uit het volgende bedrag: €10

met in acht neming van de in de voorwaarden gestelde regels.

4.2. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, dan zal Superkachels het

Cashback Actie tegoed overmaken naar uw bankrekening.

4.3. Superkachels accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuist

geadresseerde, vertraagde of zoekgeraakte betalingen.

5 WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE

5.1. Superkachels behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te

allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Dan wel zonder opgave van

reden de Cashback Actie te staken, zonder dat Superkachels daardoor op

enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de

deelnemers.

 

6 UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Superkachels is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,

die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Cashback Actie.

6.2. Superkachels besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van

de Cashback Actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het

voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of

onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare

fouten op de website van Superkachels of andere door Superkachels

openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen

niet aan Superkachels worden tegengeworpen noch enige verplichting voor

Superkachels doen ontstaan.

6.3. Superkachels is niet aansprakelijk voor niet-naleving van dit aanbod tot

Cashback als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht.

Dergelijke omstandigheden hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot,

extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, oorlog, aardbeving,

rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, overmacht of gebeurtenissen die, zonder

schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat het aanbod tot

Cashback niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.

6.4. Superkachels is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in

deze Actievoorwaarden, gemaakt conform hierboven genoemd artikel 5.1.

7 PRIVACY STATEMENT

7.1. Superkachels heeft aandacht voor uw privacy en de persoonlijke

gegevens die u verstrekt, zullen door Superkachels uitsluitend worden

gebruikt voor de administratie van deze Cashback Actie.

8 TOEPASSELIJK RECHT

8.1. Op deze Cashback Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met

de Cashback Actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van

toepassing.

9 DISCLAIMER

Superkachels kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor

de eventuele heffing van inkomstenbelasting op de €10 cashback.